ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, και αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν σε πεδία εφαρμογής της γαλάζιας οικονομίας»

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων και έχει ως σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, και αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν σε πεδία εφαρμογής της γαλάζιας οικονομίας», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σε ευρώ.
Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή τους στον οικείο ιστοχώρο του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr → Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων → Αναζήτηση Διαβούλευσης καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. (https://eoaen.com/) στην Αρχική Σελίδα του ΕΟΑΕΝ στον σύνδεσμο Τελευταία Νέα.
Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με τη συμπλήρωση των πεδίων κάτωθι του τίτλου «Καταχώρηση σχολίου». Τα καταχωρημένα σχόλια/παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Παρακαλούμε για τα σχόλια και τις προτάσεις σας επί των τεχνικών προδιαγραφών και των συνολικών όρων της διακήρυξης, τα οποία θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) κατά την οριστικοποίηση του τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί.

Συνημμένα:
1. Πρόσκληση σε Διαβούλευση
2. Σχέδιο Τεύχους Δημοπράτησης7343. Πρόσκληση σε Διαβούλευση_signedΕΟΑΕΝ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_ΨΜ

Προηγούμενο Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιτυχόντων και απορριπτέων για την Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενεργητικές Πολίτικες και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» (MIS 5067216)

Ακολουθήστε μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας