ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για υπηρεσίες έργου SEAVIEWS

E.O.A.E.N – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/νση: Μιχ. Λιβανού 52
Τ.Κ.: 82132 Χίος

Τηλέφωνο: 2271041170
Fax: 2271041871
email: info@eoaen.com
Website: www.eoaen.com

Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του E.O.A.E.N

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την υλοποίηση του έργου Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (D C.2.1, D C.3.1) και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D T1.1.1, D T1.3.1, D T1.4.1, D T1.5.1, D T1.5.2, D T1.5.3 και D T2.2.1 που υλοποιεί ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν στο πλαίσιο του Έργου “SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution” (SEAVIEWS)

Τμήμα 1: Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (D C.2.1, D C.3.1)

Τμήμα 2: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D T1.1.1, D T1.3.1, D T1.4.1, D T1.5.1, D T1.5.2, D T1.5.3 και D T2.2.1

που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου “SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution”, με το Ακρωνύμιο SEAVIEWS στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Αδριατική‐Ιόνιο («ADRION») 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), τις δικαιούχες χώρες μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA II countries) και από τα Εθνικά ταμεία των συμμετεχουσών χωρών (2020ΕΠ38820001).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: E.O.A.E.N – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, Δ/νση: Μιχ. Λιβανού 52, Τ.Κ.: 82132 Χίος, Τηλέφωνο: 2271041170, Fax: 2271041871, email: info@eoaen.com

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα τoυ διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eoaen.com.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (D C.2.1, D C.3.1) και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D T1.1.1, D T1.3.1, D T1.4.1, D T1.5.1, D T1.5.2, D T1.5.3 και D T2.2.1 που υλοποιεί ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν στο πλαίσιο του Έργου “SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution” (SEAVIEWS). Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα με αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Τμήμα 1: Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (D C.2.1, D C.3.1)

Τμήμα 2: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D T1.1.1, D T1.3.1, D T1.4.1, D T1.5.1, D T1.5.2, D T1.5.3 και D T2.2.1.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές: α) για το σύνολο των δύο (2) τμημάτων, β) για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα παραδοτέα του εκάστου τμήματος της σύμβασης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Τμήμα 1

79341100-7    Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

79341000-6    Υπηρεσίες διαφήμισης

79952000-2    Υπηρεσίες εκδηλώσεων

Τμήμα 2

73200000-4    Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

79951000-5    Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.790,32 €  ΦΠΑ : 14.109,68€). Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός ανά τμήμα είναι:

Τμήμα 1

11.814,52 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)

14.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)

Τμήμα 2

46.975,80 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)

58.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 23 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Έργου. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών – Διενέργεια Διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του E.O.A.E.N.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του E.O.A.E.N

Ο Πρόεδρος του E.O.A.E.N Σωτήριος Σκιαδαρέσης

Προηγούμενο Ζωντανή αναμετάδοση Επετειακού Επιστημονικού Συνεδρίου του ΕΟΑΕΝ

Ακολουθήστε μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας