ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου SEAVIEWS

E.O.A.E.N – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/νση: Μιχ. Λιβανού 52

Τ.Κ.: 82132 Χίος

Τηλέφωνο: 2271041170

Fax: 2271041871

email: info@eoaen.com

Website: www.eoaen.com

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του E.O.A.E.N

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για

Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του Έργου “SEctor Adaptive

VIrtual Early Warning System for marine pollution” (SEAVIEWS) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του

έργου “SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution”, με το Ακρωνύμιο SEAVIEWS

στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Αδριατική‐Ιόνιο («ADRION») 2014-

2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), τις δικαιούχες χώρες μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA II countries) και από

τα Εθνικά ταμεία των συμμετεχουσών χωρών (2020ΕΠ38820001).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: E.O.A.E.N – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, Δ/νση: Μιχ. Λιβανού 52, Τ.Κ.: 82132 Χίος, Τηλέφωνο: 2271041170, Fax: 2271041871,

email: info@eoaen.com

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα τoυ διαγωνισμού στην

πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:101479

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού

περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του Έργου “SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System

for marine pollution” (SEAVIEWS) και ειδικότερα η προμήθεια κι εγκατάσταση 5 (πέντε) σταθμών

παρακολούθησης με αισθητήρες για μέτρηση και υπολογισμό:

1.Βάθους, 2.Θερμοκρασίας, 3.Αγωγιμότητας, 4. Αλατότητας, 5.TDS Ολικά διαλυμένα στερεά,

6.Θολότητας, 7.pH, 8.ORP, 9.Διαλυμένο Οξυγόνο LDO.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV) : 38300000-8 (Όργανα μετρήσεων) και συμπληρωματικού CPV 35125100-7

(Αισθητήρες).

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο του εξοπλισμού. Η ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια του

εξοπλισμού που περιγράφεται παραπάνω υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων δεν προκρίνεται λόγω της

ενιαίας φύσης του εξοπλισμού και την ανάγκη διασφάλισης διαλειτουργικότητας, με τρόπο που θα καθιστά

το έργο επιτυχές και εντός χρονοδιαγραμμάτων. Επιπλέον κρίνεται σημαντική η ενότητα ύφους

και φιλοσοφίας των παραδοτέων σε συνάρτηση με τον κεντρικό σχεδιασμό και οργάνωση του έργου.

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.645,15 ΦΠΑ : € 19.354,85).

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που

είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν

στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι οικονομικοί φορείς που

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή

βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Έργου. Aπαιτείται να διαθέτουν

μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2018, 2017)

τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. Επίσης να

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εντός της τελευταίας τριετίας (2017, 2018, 2019) και μέχρι το χρόνο

υποβολής της προσφοράς τουλάχιστον ένα (1) έργο που έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ή/και

εγκατάσταση ομοειδών, ως προς τα προς προκηρυσσόμενα, ειδών καθαρής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ

τουλάχιστον ίση με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας σύμβασης (80.645,15€) και να

διαθέτουν Ομάδα Έργου σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στη διακήρυξη.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

8. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/01/2021και ώρα 12:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr , την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς

φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ

(www.promitheus.gov.gr), στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site του E.O.A.E.N

Ο Πρόεδρος του E.O.A.E.N

Σωτήριος Σκιαδαρέσης

Προηγούμενο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 48ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Ακολουθήστε μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας