Πίνακας κατάταξης υποψηφίων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρίθμ. 01/2020 και αρίθμ. πρωτ. 6739/23-09-2020, για το έργο CULTVET