ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 01/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Επιμελητηριακός  Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
E.O.A.E.N. 
Δ/νση: Μιχαήλ Λιβανού 52
Τ.Κ.: 82132 Χίος
Τηλέφωνο: 2271041170
Fax: 2271041871
email: info@eoaen.com
Website: www.eoaen.com
                                                                                                                                    Χίος, 23/ 09/2020
                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.:  6739
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  01/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών - E.O.A.E.N.
Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 206/τ.Α ́/8-10-1997)
  4. Την από 22-3-2016 εγκύκλιο του ΑΣΕΠ «Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει».
  5. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31/7/2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β ́/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6.    Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))»
7.    Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020

  1. Το Ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

9.    Την Πρόσκληση Call for Proposals - EACEA 27/2017, KA3 – Support for Policy Reform (Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +, με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10.  Την με ημερομηνία 10-07-2018 επιστολή της EACEA, σχετικά με την τελική έγκριση του έργου με ακρωνύμιο “CultVET”, Joint Qualification for Vocational Education and Training (VET) centres in the field of Cultural Tourism.
11.  Το υπ. αρ. 38/09-01-2018  Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N. περί έγκρισης συμμετοχής στο Έργο με τίτλο “Joint Qualification for Vocational Education and Training (VET) centres in the field of Cultural Tourism", και ακρωνύμιο CultVET
12.  Το υπ. αρ. 43/23-07-2018 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του  Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N. περί αποδοχής ένταξης της πράξης
13.  Τo αρ. 2018-2375/001-001 εταιρικό συμφωνητικό (Partnership agreement) του Έργου “Joint Qualification for Vocational Education and Training (VET) centres in the field of Cultural Tourism” και ακρωνύμιο "CultVET" και τα παραρτήματα αυτού,
14.  Το αρ. 2018-2375/001-001 συμφωνητικό (subsidy contract) του έργου “Joint Qualification for Vocational Education and Training (VET) centres in the field of Cultural Tourism” και ακρωνύμιο "CultVET"
15.  Το υπ. αρ. 63/07-08-2020 (θέμα: 4ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N. περί έγκρισης της δημοσίευσης Ανακοίνωσης ΣΜΕ 01/2020 Μίσθωσης Σύμβασης Έργου για Ερευνητή, Τεχνικό Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό του Έργου CultVET Erasmus + Programme.
 
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του στο πλαίσιο του έργου «Joint Qualification for Vocational Education and Training (VET) centres in the field of Cultural Tourism», με το Ακρωνύμιο "CultVET” στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus +, Call for Proposals - EACEA 27/2017, KA3 – Support for Policy Reform (Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής» και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται παρακάτω ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή εμπειρία (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ):
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

507 1 (Κατ πτυχίου 103)

Ερευνητής

30/06/2021 (με δυνατότητα παράτασης, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση)

1

507 2 (Κατ πτυχίου 103)

Τεχνικό Προσωπικό

30/06/2021 (με δυνατότητα παράτασης, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση)

1

701 (Κατ 301)

Διοικητικό προσωπικό

30/06/2021 (με δυνατότητα παράτασης, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση)

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόληση

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα)

507 1

Α) Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικός τίτλος σπουδών στα οικονομικά.
Β) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 14-3-2018 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

507 2

Α) Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά.
Β) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 14-3-2018 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

701

Α) Απολυτήριο λυκείου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ή ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή πρόσθετη επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία

507 1

Εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών/ Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (τουλάχιστον ενός έτους)
Εμπειρία στην διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας/ workshops (τουλάχιστον ενός έργου)
Εμπειρία στη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας (τουλάχιστον ενός έργου)
Εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας ή/και επιχειρηματικών σχεδίων (τουλάχιστον ενός έργου)
Διδακτική εμπειρία (τουλάχιστον ενός έτους)

507 2

Εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών/ Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (τουλάχιστον ενός έτους)
Εμπειρία στην διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας/ workshops (τουλάχιστον ενός έργου)
Εμπειρία στη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας (τουλάχιστον ενός έργου)
Εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας ή/και επιχειρηματικών σχεδίων (τουλάχιστον ενός έργου)

701

Εμπειρία στην υποστήριξη διοικητικής/ οικονομικής διαχείρισης Ευρωπαϊκών/ Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

 

Οι υποψήφιοι
πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Joint Qualification for Vocational Education and Training (VET) centres in the field of Cultural Tourism», με το Ακρωνύμιο "CultVET” στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus +, Call for Proposals - EACEA 27/2017, KA3 – Support for Policy Reform (Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής».
Η κάθε Σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί θα ισχύει μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 30/06/2021, με δυνατότητα παράτασης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση (σε περίπτωση παράτασης του έργου), για την υλοποίηση του παρακάτω προγράμματος, ανά κωδικό απασχόλησης.
Σύντομη περιγραφή έργου: «Joint Qualification for Vocational Education and Training (VET) centres in the field of Cultural Tourism»
Τα τελευταία χρόνια, ο πολιτιστικός τουρισμός είναι η αιχμή του δόρατος κάθε προσπάθειας για την διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, ιδιαίτερα για να ξεπεραστεί εποχικότητα του μοντέλου "ήλιος και θάλασσα". Ωστόσο, οι ανάγκες σε ανθρώπινο κεφάλαιο για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον πολιτιστικό τουρισμό είναι πολύ διαφορετικές από τις αντίστοιχες ανάγκες των επιχειρήσεων σε άλλους τομείς του τουρισμού
Tο CultVET στοχεύει να συνεισφέρει στην ευρύτερη αύξηση του τομέα του τουρισμού μέσω της ανάπτυξης ενός Ευρωπαϊκού Κοινού Προτύπου Πιστοποίησης Προσόντων για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET) στο πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού, με ισχυρή εργασιακή συνεισφορά/ βάση.
Οι συμμετέχοντες σε αυτό το κοινό πρότυπο θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν για μια περίοδο μαθητείας 3 μηνών μέσω ενός κοινού προγράμματος σπουδών που βασίζεται στις ανάγκες του τομέα, συνεργαζόμενοι με συναδέλφους σε άλλες χώρες και μαθαίνοντας μέσω της συμμετοχής τους σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
Η λήξη του έργου για τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N. είναι στις 30/06/2021.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η επιλογή τριών ατόμων που θα αναλάβουν τα παρακάτω καθήκοντα:
Θέση 1: Ερευνητής που θα απασχοληθεί στις παρακάτω Δραστηριότητες/ Πακέτα Εργασίας στο πλαίσιο του έργου CultVET, και ειδικότερα, στην παρακολούθηση υλοποίησης έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), προετοιμασία εκθέσεων αναφοράς, υποστήριξη πιλοτικής εφαρμογής, παρακολούθηση διαδικασίας αξιολόγησης/ ανατροφοδότησης, επίβλεψη διαδικασιών δημοσιότητας/ διάχυσης, ανάπτυξη δράσεων βιωσιμότητας:
·         Δραστηριότητες 1.11 & 1.15 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1
·         Δραστηριότητες 5.7 & 5.8, καθώς και γενικότερη υποστήριξη στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5
·         Δραστηριότητες 6.3, 6.4 & 6.5 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6
·         Δραστηριότητες 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 & 7.11 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 7
·         Δραστηριότητες 8.3, 8.4, 8.5 & 8.6 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8
Θέση 2: Τεχνικό Προσωπικό που θα απασχοληθεί στις παρακάτω Δραστηριότητες/ Πακέτα Εργασίας στο πλαίσιο του έργου CultVET και ειδικότερα, στην υποστήριξη υλοποίησης έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), προετοιμασία εκθέσεων αναφοράς, υποστήριξη πιλοτικής εφαρμογής, συμβολή στη διαδικασία αξιολόγησης/ ανατροφοδότησης, διοργάνωση διαδικασιών δημοσιότητας/ διάχυσης, συμμετοχή στην ανάπτυξη δράσεων βιωσιμότητας:
·         Δραστηριότητες 1.11 & 1.15 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1
·         Δραστηριότητες 5.7 & 5.8, καθώς και γενικότερη υποστήριξη στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5
·         Δραστηριότητες 6.3, 6.4 & 6.5 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6
·         Δραστηριότητες 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 & 7.11 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 7
·         Δραστηριότητες 8.3, 8.4, 8.5 & 8.6 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8
Θέση 3: Διοικητικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στις παρακάτω Δραστηριότητες/ Πακέτα Εργασίας στο πλαίσιο του έργου CultVET και ειδικότερα, στην υποστήριξη υλοποίησης έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), υποστήριξη προετοιμασίας εκθέσεων αναφοράς, συμβολή στη διαδικασία ανατροφοδότησης, υποστήριξη διοργάνωσης διαδικασιών δημοσιότητας/ διάχυσης, υποστήριξη δράσεων βιωσιμότητας:
·         Δραστηριότητες 1.11 & 1.15 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1
·         Δραστηριότητες 6.3, 6.4 & 6.5 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6
·         Δραστηριότητες 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 & 7.11 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 7
·         Δραστηριότητες 8.3, 8.4 & 8.6 στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8
Η περιγραφή των δραστηριοτήτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου (31/06/2021) με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του Έργου, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ1: Διαχείριση – Συντονισμός Έργου (Project Management)

Αριθμός  Δραστηριότητας (Task)

Περιγραφή Δραστηριότητας (Task)

1.11

Προετοιμασία των πληροφοριών που ζητούνται από τον συντονιστή για τριμηνιαίες, ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις (Preparation of the information requested from the coordinator for quarterly, interim and final reports)

1.15

Εσωτερική παρακολούθηση των τεχνικών και οικονομικών πτυχών του έργου, ενημέρωση του Extranet του έργου με διοικητικά και οικονομικά δεδομένα, αναφορά πιθανών προβλημάτων στον συντονιστή του έργου (Internal monitoring of the technical and financial aspects of the project, update the project’s Extranet with administrative and financial data, report potential problems to the project’s coordinator)

ΠΕ5: Πιλοτική εφαρμογή (Pilot Implementation)

5.7

Επανεξέταση και διορθωτικές ενέργειες για την πιλοτική εφαρμογή του έργου (Review and corrective actions)

5.8

Παροχή πληροφοριών για τη σύνταξη της πιλοτικής έκθεσης εφαρμογής του έργου (Provision of information for the writing of the Piloting Report)

ΠΕ6: Αξιολόγηση (Evaluation)

6.3

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων (Filling in of Questionnaires and conducting of interviews)

6.4

Ανάπτυξη περιπτωσιολογικών μελετών (Development of case studies)

6.5

Συλλογή δελτίων ανατροφοδότησης (Collection of feedback sheets)

ΠΕ7: Διάδοση (Dissemination)

7.2

Οργάνωση άλλων δράσεων διάδοσης (Organisation of other dissemination actions)

7.6

Σύνδεση της ιστοσελίδας του έργου με άλλες κοινωνικές ιστοσελίδες και συνεργάτες (Web 2.0)
(Linking project website to social (Web 2.0) and synergetic websites)

7.7

Ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου, του facebook, του twitter και του blog με νέα και συνδέσμους (Update the project's website, facebook, twitter and blog with news and links)

7.8

Διοργάνωση Σεμιναρίου Διάδοσης στη Χίο και σύνταξη έκθεσης
(Organization of Dissemination Seminar in Chios and drafting of report)

7.9

Διοργάνωση προσωπικών συναντήσεων με βασικούς ενδιαφερόμενους και μέλη της ομάδας στόχου (Organize face to face meetings with key stakeholders and members of the target group)

7.11

Αποστολή newsletter σε ενδιαφερόμενους (Sending newsletters to stakeholders)

 

8.3

Επικοινωνία και/ή προ-συμφωνίες με δημόσιες αρχές, φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του έργου μετά το τέλος του (Contact and/or pre-agreements with public authorities, stakeholders that will be able to support the project activities after the end of the project)

8.4

Ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου για την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου (Develop a Business Plan for the sustainability of the project results)

8.5

Σχεδιασμός συμφωνίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας μεταξύ των εταίρων (Drafting of the IPR agreement between the partners)

8.6

Σχεδιασμός Έκθεσης Βιωσιμότητας (Drafting of the Sustainability Report)

 
Η συνολική αμοιβή για όλη τη διάρκεια του έργου (έως 30/06/2021 με δυνατότητα παράτασης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση) συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών κρατήσεων και φόρων που βαρύνουν τους απασχολούμενους είναι:
·         Για την Θέση 1: 12.600,00 €
·         Για την Θέση 2: 9.360,00 €
·         Για την Θέση 3: 2.310,00 €
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που  προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
5. Να είναι ηλικίας έως 65 ετών.
6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν τακτική παρουσία στο χώρο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N., τηρώντας το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας του Επιμελητηριακού Ομίλου, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του Επιμελητηριακού Ομίλου και να συμμετέχουν στις συναντήσεις και συσκέψεις του έργου, όπου και όταν πραγματοποιούνται και όταν κρίνεται απαραίτητο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Οι υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα που ζητούνται ανωτέρω, θα αξιολογηθούν εν συνεχεία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Για την Θέση 1

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική εμπειρία στη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

1. Ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστο εμπειρία: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έτη εμπειρίας:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών:  20 μόρια

Εμπειρία στην διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας/ workshops (τουλάχιστον ενός έργου)
 

1. Εμπειρία σε ένα έργο: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έργα:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) έργων:  20 μόρια

Εμπειρία στη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας
 

1. Εμπειρία σε ένα έργο: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έργα:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) έργων:  20 μόρια

Εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας ή/και επιχειρηματικών σχεδίων

1. Εμπειρία σε ένα έργο: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έργα:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) έργων:  20 μόρια

Διδακτική εμπειρία

1. Ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστο εμπειρία: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έτη εμπειρίας:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών:  20 μόρια

Συνέντευξη υποψηφίου

1.    Σχετικά επαρκή προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 5 μόρια
2.    Αρκετά ικανοποιητικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 10 μόρια
3.    Απόλυτα ικανοποιητικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 20 μόρια

 
Για την Θέση 2

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική εμπειρία στη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

1. Ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστο εμπειρία: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έτη εμπειρίας:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών:  20 μόρια

Εμπειρία στην διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας/ workshops (τουλάχιστον ενός έργου)
 

1. Εμπειρία σε ένα έργο: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έργα:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) έργων:  20 μόρια

Εμπειρία στη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας
 

1. Εμπειρία σε ένα έργο: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έργα:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) έργων:  20 μόρια

Εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας ή/και επιχειρηματικών σχεδίων

1. Εμπειρία σε ένα έργο: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έργα:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) έργων:  20 μόρια

Συνέντευξη υποψηφίου

1.    Σχετικά επαρκή προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 5 μόρια
2.    Αρκετά ικανοποιητικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 10 μόρια
3.    Απόλυτα ικανοποιητικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 20 μόρια

 
Για την Θέση 3

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική εμπειρία στη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

1. Ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστο εμπειρία: 5 μόρια
2. Έως τρία (3) έτη εμπειρίας:  10 μόρια
3. Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών:  20 μόρια

Συνέντευξη υποψηφίου

1.    Σχετικά επαρκή προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 5 μόρια
2.    Αρκετά ικανοποιητικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 10 μόρια
3.    Απόλυτα ικανοποιητικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου: 20 μόρια

 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «04-10-2016» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). (ΑΣΕΠ)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν:
-       Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα κατά προτίμηση στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Europass
-       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
• ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
• ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
• ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,
• ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις.
• ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
• ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,
• ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
 
 
• ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης,
• την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος, καθώς και των φωτοαντιγράφων των πρωτοτύπων εγγράφων που υποβάλλουν συνημμένα,
• τη διαθεσιμότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,
• (για τους άνδρες) την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή την νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές,
-       Βασικό τίτλο σπουδών (αντιστοίχως της Θέσης), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο.
-       Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (αν απαιτείται)
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή η απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ως αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν λογίζεται ως ξεχωριστός μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως ξεχωριστός μεταπτυχιακός τίτλος.
-       Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας/εμπειρίας και λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας τους
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στην παρούσα διαδικασία και σε συνδυασμό πάντοτε, με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη.
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη:
Για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις των οικείων φορέων από τις οποίες να προκύπτει επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (για υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα).
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώσεις, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.
-       Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (Αγγλικής)
Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: [Άριστη γνώση (Γ2/C2)]
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
• ECPE - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”)
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University - Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• GA Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR: C2)
• C2 - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Δεν απαιτείται η Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα
Για την κατάθεση των ως άνω δικαιολογητικών επισημαίνονται και τα εξής:
§  Οι ξένοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι.
§  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (74 Α΄), καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες.
§  Αντίστοιχα γίνονται δεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στην ιστοσελίδα του  E.O.A.E.N. (www.eoaen.com).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στην παρούσα και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επιμελητηριακός  Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N., Μιχαήλ Λιβανού 52, 82132 Χίος (τηλ. επικοινωνίας: 2271041170). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (12) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του  E.O.A.E.N. (www.eoaen.com).
Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) έως και την 07/10/2020 και ώρα  15:00.
Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρ. 8 παρ. 4του Ν. 1599/1986).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα του E.O.A.E.N. (www.eoaen.com)  όπου θα αναρτηθεί και η παρούσα ανακοίνωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων, ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Έπειτα από την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, η υπηρεσία τους κατατάσσει για κάθε κωδικό απασχόλησης βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία σε διασυνοριακά προγράμματα ή προγράμματα διακρατικής συνεργασίας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στην ιστοσελίδα του E.O.A.E.N. (www.eoaen.com).
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία μας στην ακόλουθη δ/νση: Επιμελητηριακός  Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N., Μιχαήλ Λιβανού 52, 82132 Χίος, υπόψη κ. Σκιαδαρέση Σωτήριο Προέδρου Επιμελητηριακού Ομίλου (τηλ. επικοινωνίας: 2271041170).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους που δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Δύναται, στην περίπτωση που αποχωρήσει ο απασχολούμενος, να αντικατασταθεί από άλλον εγγεγραμμένο και διαθέσιμο στον πίνακα της οικείας θέσης απασχόλησης, κατά τη σειρά μοριοδότησης τους σε αυτόν ή να εκδοθεί νέα προκήρυξη, με απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου ή της αντίστοιχης παράτασης.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «04-10-2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής καθώς και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-3-2018» . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣ ΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ).
Ο Πρόεδρος Επιμελητηριακός  Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N.
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τόπος, …./…../……
 
Όνομα : …………………………………………………………………..
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Δ/νση : …………………………………………………………………….
Τηλέφωνο : ……………………………………………………….…….
Ε-mail: ………………………………………………………………….…
 
ΠΡΟΣ: Επιμελητηριακό  Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών E.O.A.E.N., Μιχαήλ Λιβανού 52, 82132 Χίος
ΑΙΤΗΣΗ για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «με ακρωνύμιο “CultVET”, Joint Qualification for Vocational Education and Training (VET) centres in the field of Cultural Tourism ERASMUS+»
 
Σε απάντηση της πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση στο πλαίσιο του έργου για την θέση με Κωδικό…………………….. και Ειδικότητα……………….
Συνημμένα υποβάλλονται:
 
 
 
Ο/Η Δηλ……….
 
 
(Υπογραφή)